За нас

Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, заети в бранша, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и приемат правилата на Етичния кодекс.

Учредителите на Асоциацията вярват в значимостта на бизнес сектора свързан с професионалното почистване за постигане от българското общество на високи здравословни и хигиенни стандарти, и качество на живот.

Асоциацията ще работи за предоставяне на качествени услуги, продукти и техника на клиентите.

Асоциацията ще издига професията на заетите в сектора, ще обучава и повишава квалификацията им, ще работи за повишаване на мотивацията им и съхраняване на човешкото достойнство.

Асоциацията ще подпомага развитието на успешния бизнес на своите членове в интерес на обществото.