ОБЩО СЪБРАНИЕ- 14. Април 2011г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ - 14 Април·2011 г.

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ"-София, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. (3) от Устава на сдружението, свиква Редовно общо събрание на сдружението на 14.04.2011г. от 15:00ч. в хотел "Експо", зала "Експланада" в София, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Отчетен доклад на Управителния съвет;

2. Приемане на счетоводния отчет за 2010г.;

3. Доклад на Контролния съвет за отчетния период;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за отчетния период;

5. Програма за дейността на сдруженеито през 2011г.;

6. Предложения и мерки за оцеляване на бизнеса- дискусия.

 
При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 16:00ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от боря на присъстващите членове.