Общо събрание-15.05.2014год.

Общо събрание- 15.05.2014год. на Българска асоциация почистване

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ” – гр. София, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.26, ал. (3) от Устава на сдружението, свиква Редовно общо събрание на сдружението на 15.05.2014г. (четвъртък) от 14:00ч. в хотел „Триада”, конферентна зала №1 в гр. София, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Отчетен доклад на Управителния съвет за 2013г.;

2. Приемане на счетоводния отчет за 2013г.;

3. Доклад на Контролния съвет за отчетния период;

4. Освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет на Сдружението за отчетния период;

5. Програма за дейността на сдружението през 2014г. 

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 15:00ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.