ОБЩО СЪБРАНИЕ - 26 Април, 2012г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ - 26 Април 2012г.

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ" - гр. София, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.26, ал. (3) от Устава на сдружението, свиква Редовно общо събрание на сдружението на 26.04.2012г. (четвъртък) от 14:00ч. в хотел „Триада", конферентна зала №1 в гр. София, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Отчетен доклад на Управителния съвет за 2011г.;

2. Приемане на счетоводния отчет за 2011г.;

3. Доклад на Контролния съвет за отчетния период;

4. Освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет на Сдружението за отчетния период;

 5. Програма за дейността на сдружението през 2012г.;

 6. Предложение на Управителния съвет за освобождаване на член от УС;

 7. Предложение на Управителния съвет за избор на нов член на УС (чл.15, чл.35, ал.(2), ал.(3));

8. Предложение на УС за намаляване на членския внос съгласно чл.18 ал.(1);

 9. Проектобюджет на БАП за 2012г.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 15:00ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.