Редовно общо събрание на сдружението
19.03.08

Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.26, ал. (3) от Устава на сдружението, свиква Редовно общо събрание, което ще се състои на 14.05.2008.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Асоциация на фирмите за професионално почистване и техника в България - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.26, ал. (3) от Устава на сдружението, свиква Редовно общо събрание на сдружението на 14.V.2008г., сряда в 10:00 ч. в София, Конферентна зала на хотел “Плиска”, при следния дневен ред:

  • Отчетен доклад на УС за 2007 г.;
  • Приемане на счетоводния отчет за 2007 г.;
  • Доклад на Контролния съвет за отчетния период;
  • Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на сдружението за отчетния период ; 
  • Програма за дейността на сдружението през 2008 г.; 
  • Делегиране на право на УС да взима решения по чл.24, т.10 от Устава;
  • Разни.
  •  

    При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.