News

Редовно общо събрание на сдружението
19.03.2008

Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.26, ал. (3) от Устава на сдружението, свиква Редовно общо събрание, което ще се състои на 14.05.2008.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Асоциация на фирмите за професионално почистване и техника в България - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.26, ал. (3) от Устава на сдружението, свиква Редовно общо събрание на сдружението на 14.V.2008г., сряда в 10:00 ч. в София, Конферентна зала на хотел “Плиска”, при следния дневен ред:

 • Отчетен доклад на УС за 2007 г.;
 • Приемане на счетоводния отчет за 2007 г.;
 • Доклад на Контролния съвет за отчетния период;
 • Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на сдружението за отчетния период ; 
 • Програма за дейността на сдружението през 2008 г.; 
 • Делегиране на право на УС да взима решения по чл.24, т.10 от Устава;
 • Разни.
 •  

  При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

  Meeting - discussion 5 June 2008
  05.06.2008

  Meeting - discussion 5 June 2008

  Round table - 17 June 2010
  15.06.2010

  Dear Sirs/Madams,

   

  The Managing board has the pleasure to invite you to a round table in EXPO Hotel Sofia, on the 17th June 2010 at 15:00 p.m.

  Theme: Cleaning industry in time of financial crises - survival of branche.