Documents

Устав на асоциацията

Регламентира правилата за членство в асоциацията, отговорности и задължения на членовете. Устава на асоциацията можете да изтеглите тук: изтегли
Етичен кодекс

Ние, членовете на „АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ И ТЕХНИКА В БЪЛГАРИЯ”, осъзнаваме нашата отговорност за общественото здраве чрез развитието на професионалната хигиена в България. В този етичен кодекс декларираме нашите основни ценности, чрез което възнамеряваме да изпълним задълженията и отговорностите си.

Етичния кодекс на асцоацията можете да изтеглите тук: изтегли